คำถามที่พบบ่อย

สามารถสำรองที่นั่งได้ทางใดบ้าง?

ผู้โดยสารสามารถติดต่อการสำรองที่นั่ง และซื้อบัตรโดยสารของสายการบินสยามแอร์ ผ่านบริษัทตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบินทั่วประเทศ

ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ สามารถสำรองที่นั่งได้โดยวิธีใด?

การสำรองที่นั่งสำหรับหมู่คณะ คือ การสำรองที่นั่งสำหรับผู้โดยสารจำนวน 10 คน ขึ้นไป ผู้โดยสารสามารถติดต่อสอบถามราคาบัตรโดยสารได้โดยตรงที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2150-1371 หรือเบอร์ด่วน โทร. 06-3079-5951 – 2 ใน วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 น. – 17.30 น.

สามารถระบุที่นั่งก่อนวันเดินทางได้หรือไม่?

เพื่อให้เกิดความพอใจสูงสุด ผู้โดยสารสามารถระบุที่นั่งได้ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ  ทั้งนี้ สามารถแจ้งความจำนงกับเจ้าหน้าที่ ณ เคาน์เตอร์เช็คอินในวันเดินทาง

ยกเลิกการเดินทางได้หรือไม่?

การสำรองที่นั่งจะได้รับการยืนยันหลังจากชำระเงินค่าโดยสารเต็มจำนวนแล้ว  หลังจากที่สายการบิน สยามแอร์ ได้ออกเอกสารการสำรองที่นั่ง และ/หรือ เอกสารการบินเพื่อยืนยันการเดินทางแล้ว ผู้โดยสารจะไม่สามารถยกเลิก และ/หรือ ขอคืนการชำระเงินได้

การต่อเที่ยวบิน?

ผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะต่อเครื่องไปยังจุดหมายปลายทางอื่น สายการบินฯ ขอแนะนำให้สำรองเวลาสำหรับการต่อเครื่องไว้ประมาณ 2 -3 ชั่วโมง

สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้โดยสาร หรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้หรือไม่?

ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและวันเดินทาง กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่าย บัตรโดยสารของสายการบินสยามแอร์ หรือแจ้ง 0-2150-1371 – 2 ทั้งนี้ ต้องชำระค่าธรรมเนียม 1500 บาท ต่อครั้ง ต่อเที่ยวบิน หากเปลี่ยนแปลงไปยังเที่ยวบินหรือวันเดินทางที่มี ค่าเดินทางสูงกว่า ผู้โดยสารต้องชำระค่าส่วนต่างด้วย โดยรวมกับค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขของบัตรโดยสารนั้นๆ และตามอายุของบัตรโดยสาร (ขอสงวนสิทธิ์บัตรโปรโมชั่นบางประเภท)

ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้โดยสาร สายการบินฯ มีบริการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้โดยสาร โดยชำระค่าธรรมเนียม 500 บาท ต่อครั้ง ต่อท่าน

 

ต้องปฎิบัติอย่างไรหากพลาดเที่ยวบิน?

ผู้โดยสารสามารถติดต่อตัวแทนจำหน่าย บัตรโดยสารของสายการบินสยามแอร์  หรือ เจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์บริการสายการบินสยามแอร์ ที่สนามบิน เพื่อแจ้งเปลี่ยนแปลงการเดินทางไปยังเที่ยวบินถัดไปหรือวันถัดไป เมื่อเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารได้ ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าธรรมเนียมตามเงื่อนไขของบัตรโดยสารนั้นๆ และตามอายุของบัตรโดยสาร

สามารถคืนเงินได้หรือไม่?

ทางสายการบินฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าบัตรโดยสาร ไม่ว่าในกรณีที่ผู้โดยสารพลาดเที่ยวบินหรือในกรณีใดๆ ก็ตาม

เมื่อสำรองที่นั่งแล้วจะชำระเงินและรับบัตรโดยสารได้อย่างไร?

กรณีสำรองที่นั่งผ่านตัวแทนจำหน่าย

สามารถติดต่อขอรับบัตรโดยสารและชำระเงินกับตัวแทนจำหน่ายของสายการบินสยามแอร์ ทั่วประเทศ ได้โดยตรง ทั้งนี้ ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการจะต้องมีตราสัญลักษณ์ ‘สยามแอร์’ ติดไว้ให้เห็นอย่างชัดเจน

กรณีสำรองที่นั่ง ณ เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสาร หรือ สำนักงานของสายการบินสยามแอร์

สามารถชำระค่าบัตรโดยสารได้ด้วยเงินสดเท่านั้น ในเวลาทำการทุกวัน ตั้งแต่ 08.30 น. – 17.30 น.

ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างในการลงทะเบียนยืนยันการเดินทาง (Check in)?

สิ่งสำคัญที่ผู้โดยสารทุกท่านจะต้องใช้ในการเช็คอิน ได้แก่ หนังสือเดินทาง (Passport) และ/หรือ เอกสารที่แสดงว่า บุคคลนั้นได้รับอนุญาตให้เข้าสู่เขตแดนหรือพื้นที่ (Visa), บัตรโดยสาร และ/หรือ หลักฐานแสดงการชำระเงิน สำหรับผู้โดยสารซึ่งสำรองที่นั่งทางเว็บไซต์ (e-ticket) และชำระเงินผ่านบัตรเครดิต จะต้องแจ้งรหัสการจอง (PNR CODE) และแสดงบัตรเครดิตกับเจ้าหน้าที่ ณ เคาน์เตอร์เช็คอิน หากผู้โดยสารไม่สามารถแสดงเอกสารดังกล่าว ทางสายการบินสยามแอร์ สามารถปฏิเสธการลงทะเบียนได้

ระยะเวลาที่เปิดให้ลงทะเบียนการเดินทาง (Check in)?

เคาน์เตอร์เช็คอินจะเปิดให้บริการล่วงหน้า 3 ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทาง เพื่อลงทะเบียนยืนยันการเดินทางของแต่ละเที่ยวบินที่กำหนดไว้ตามตารางการบิน และจะปิดรับการลงทะเบียนก่อนเวลาเดินทางของแต่ละเที่ยวบิน 60 นาที ผู้โดยสารสามารถลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทางได้ที่เคาน์เตอร์ที่มีสัญลักษณ์ของสายการบินสยามแอร์

หมายเหตุ.สำหรับเคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบินฯ ณ สนามบินดอนเมือง จะให้บริการแถวที่ 5 ช่อง J,K,L,M อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ 1 ชั้น 3

มีบริการอะไรบ้างบนเครื่องบิน?

ระหว่างการเดินทาง ท่านจะได้รับความสะดวกสบายจากพนักงานต้อนรับ พร้อมทั้งบริการของว่าง (พัฟแอนด์พาย) และเครื่องดื่มฟรี

สัมภาระสิ่งใดบ้างที่ไม่สามารถนำขึ้นเครื่องได้?

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย สัมภาระที่ทางสายการบินไม่อนุญาตให้นำขึ้นเครื่องหรือติดตัวไป มีดังนี้

 • เข็มฉีดยา
 • วัตถุระเบิด
 • สารพิษต่างๆ
 • กระป๋องที่บรรจุแก๊สต่างๆ
 • สารไวไฟทั้งที่เป็นของเหลวและแก๊ส
 • สารกัมมันตภาพรังสี สารเคมีที่ทำปฏิกิริยากับอากาศรุนแรง และสารชีวภาพอื่นๆ ที่มีออกซิเจนเจือปนสูง
 • สารหรือวัสดุที่กัดกร่อนรุนแรง เช่น ด่างหรือกรด
 • ไม้ขีดไฟ
 • ไฟแช็ค

นำของเหลวขึ้นเครื่องได้หรือไม่?

ของเหลว เจล และสเปรย์ทุกชนิด ต้องบรรจุในภาชนะที่มีขนาดบรรจุไม่เกิน 100 มิลลิลิตร หากภาชนะที่บรรจุมีขนาดเกิน 100 มิลลิลิตร จะไม่สามารถนำขึ้นเครื่องได้ และภาชนะทั้งหมดต้องใส่ไว้ในถุงพลาสติกใสขนาด 20×20 เซนติเมตร ซึ่งเปิด-ปิดผนึกได้ โดยทั้งหมดเมื่อใส่ถุงพลาสติกแล้ว ต้องมีปริมาณไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร ส่วนของเหลวที่ได้รับการยกเว้น ได้แก่ นมและอาหารสำหรับทารกซึ่งต้องอยู่ในปริมาณที่เหมาะสม รวมถึงยาที่มีเอกสารกำกับชัดเจน

นำอาวุธปืนขึ้นเครื่องได้หรือไม่?

สายการบิน สยามแอร์ อนุญาตให้ผู้โดยสารนำอาวุธปืนหรือวัตถุมีคมขึ้นเครื่องได้ แต่ไม่อนุญาตให้นำ ติดตัวหรือใส่กระเป๋าเดินทางขึ้นเครื่อง ทั้งนี้ ผู้โดยสารที่ต้องการนำอาวุธปืนหรือวัตถุมีคมขึ้นเครื่อง จะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์เช็คอินและให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อความปลอดภัยสูงสุดสำหรับผู้โดยสาร

นำกระเป๋าเดินทางขึ้นเครื่องได้กี่ใบ?

ผู้โดยสารสามารถนำกระเป๋าเดินทางขึ้นเครื่องได้น้ำหนักรวมไม่เกิน 7 กิโลกรัม และสามารถโหลดใต้ท้องเครื่องน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 กิโลกรัม ถ้าเกินจะคิดค่าบริการเพิ่มเติม หลักเกณฑ์ในการคิดค่าน้ำหนักสัมภาระเกิน 15กิโลกรัมมีดังนี้

– เส้นทาง ดอนเมือง – ฮ่องกง สัมภาระมีน้ำหนักเกิน 15 กิโลกรัม คิดกิโลกรัมละ 450 บาท – เส้นทาง ฮ่องกง – ดอนเมืองฯ สัมภาระมีน้ำหนักเกิน 15 กิโลกรัม คิดกิโลกรัมละ 110 ดอลล่าร์ฮ่องกง – เส้นทาง จีน – ดอนเมือง สัมภาระมีน้ำหนักเกิน 15 กิโลกรัม คิดกิโลกรัมละ 90 หยวน – เส้นทาง ดอนเมือง – จีน สัมภาระมีน้ำหนักเกิน 15 กิโลกรัม คิดกิโลกรัมละ 450 บาท

ต้องทำอย่างไรหากสัมภาระสูญหาย?

เมื่อผู้โดยสารพบว่าสัมภาระสูญหาย กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของสายการบินฯ ทันทีก่อนออกจากสนามบิน หากไม่สามารถติดตามสัมภาระได้ ทางสายการบินฯ จะชดใช้ค่าเสียหาย โดยคำนวณจากน้ำหนักสัมภาระในอัตรากิโลกรัมละ 100 บาท แต่ไม่เกิน 2,000 บาท ต่อกระเป๋า 1 ใบ  ทั้งนี้ สายการบินฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่ชดใช้ค่าเสียหายในกรณีที่แจ้งสัมภาระสูญหายหลังออกจากสนามบินแล้ว

การนำสัตว์เลี้ยงขึ้นเครื่อง?

สายการบินสยามแอร์ ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงใดๆ ขึ้นเครื่องได้

การนำแบตเตอรี่สำรองขึ้นเครื่องได้หรือไม่?

สายการบิน สยามแอร์ แบ่งแยกประเภทผู้โดยสารอย่างไร?

สายการบิน สยามแอร์ แบ่งแยกประเภทผู้โดยสาร ดังนี้

 • ผู้โดยสารที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 2 ปีบริบูรณ์ (ณ วันเดินทาง) ถือเป็น “ทารก” (ทารกต้องนั่งบนตักของผู้โดยสารผู้ใหญ่ที่เดินทางไปด้วย)
 • ผู้โดยสารที่มีอายุตั้งแต่ 2-12 ปี ถือเป็น “เด็ก”
 • ผู้โดยสารที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป ถือเป็น “ผู้ใหญ่”

หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้โดยสารเดินทางพร้อมทารก อัตราบัตรโดยสารสำหรับทารก จะคิดร้อยละ 10% จากราคาเต็มของผู้ใหญ่ ทุกเส้นทางการบิน

จะต้องทำอย่างไรถ้าเป็นผู้โดยสารที่ต้องการบริการเป็นพิเศษ?

กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ในวันที่ทำการสำรองที่นั่ง หรือติดต่อเคาน์เตอร์เช็คอิน ณ วันเดินทาง ทางสายการบินสยามแอร์ ต้องขออภัยหากไม่สามารถให้บริการได้ในกรณีที่ท่านไม่ได้แจ้งล่วงหน้า

สายการบินฯ มีนโยบายอย่างไรสำหรับผู้โดยสารเด็กที่เดินทางตามลำพัง?

ทางสายการบิน สยามแอร์ อนุญาตให้เด็กอายุระหว่าง 6-12 ปี เดินทางตามลำพังได้ โดยผู้ปกครองจะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่สายการบินทราบก่อนเดินทาง และกรอกเอกสารรับรองให้เรียบร้อย

สายการบินฯ มีนโยบายอย่างไรสำหรับผู้โดยสารที่เป็นสตรีมีครรภ์?

ผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์จำเป็นต้องแจ้งอายุครรภ์ให้ทางสายการบินทราบ พร้อมทั้งกรอกเอกสารรับรอง เมื่อทำการสำรองที่นั่ง โดยมีเงื่อนไขสำหรับการเดินทางดังนี้

 • อายุครรภ์ไม่ถึง 27 สัปดาห์ ไม่จำเป็นต้องมีใบรับรองแพทย์
 • อายุครรภ์ในช่วงสัปดาห์ที่ 28 ถึง 32 ผู้โดยสารจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์ที่ระบุวันเดินทาง และรับรองว่าสามารถเดินทางได้
 • อายุครรภ์ตั้งแต่ 33 สัปดาห์ขึ้นไป (เกินกว่า 32 สัปดาห์) สายการบินขออนุญาตปฏิเสธการให้บริการ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัย ของผู้โดยสารเอง